Algemene Voorwaarden

1.1 Deelname aan activiteiten en de community is beperkt tot individuen in de leeftijdscategorie vanaf 18 jaar.

1.2 Personen jonger dan 18 jaar worden de toegang ontzegd, tenzij anders bepaald door Stichting Brabant Maatjes.

1.3 Met inachtneming van artikel 2.5 is Stichting Brabant Maatjes niet aansprakelijk voor enige schade en/of verlies van eigendommen tijdens activiteiten.

1.4 Bij het aanschaffen van tickets stemt de deelnemer ermee in dat er tijdens activiteiten foto’s, video’s en ander beeldmateriaal worden gemaakt, met als doel deze te gebruiken voor promotie- en archiveringsdoeleinden. De deelnemer begrijpt dat dit materiaal mogelijk wordt gepubliceerd en gedeeld, en gaat hiermee akkoord.

1.5 Stichting Brabant Maatjes is geen hulpverlener, maar een non-profit organisatie voor het bespreekmaar maken van het taboe op eenzaamheid en om een platform te bieden om contacten te leggen met andere deelnemers en begeleiding te bieden tijdens activiteiten om in contact te komen met andere deelnemers.

1.6 Stichting Brabant Maatjes is niet aansprakelijk voor het tot stand komen of verbreken van contacten, vriendschappen en de mogelijke gevolgen daarvan. Dit valt volledig onder de eigen verantwoordelijkheid van de deelnemers.

1.7 Stichting Brabant Maatjes behoudt zich het recht voor om deelname te weigeren of te beëindigen indien een deelnemer zich niet houdt aan de algemeen geldende gedragsregels en in het bijzonder de gedragsregels zoals vastgelegd in deze voorwaarden.

1.8 Stichting Brabant Maatjes behoudt zich het recht voor om activiteiten te annuleren en/of te wijzigen. Wijzigingen of annuleringen zullen worden gecommuniceerd naar de deelnemers.

1.9 Door deel te nemen aan activiteiten stemt de deelnemer in met het gebruik van zijn/haar persoonsgegevens, voor zover de verwerking van deze gegevens noodzakelijk is voor de organisatie en uitvoering van de betreffende activiteit, evenals de communicatie hierover tussen Stichting Brabant Maatjes en de deelnemer.

1.10 De deelnemer dient een eigen bijdrage te betalen voor deelname aan activiteiten, zoals vermeld in artikel 5 ‘Activiteit eigen bijdrage’.

Volg ons

2.1 De deelnemer/vrijwilliger/medewerker is verantwoordelijk voor zijn eigen veiligheid en aanvaardt de bijbehorende risico’s tijdens de activiteiten.

2.2 De deelnemer/vrijwilliger/medewerker dient zich te houden aan de regels, richtlijnen en instructies die door Stichting Brabant Maatjes worden gegeven tijdens de activiteit.

2.3 De deelnemer/vrijwilliger/medewerker dient zelf voor tijdige aanwezigheid bij de activiteit te zorgen. De aanvangstijd wordt voorafgaand aan de aanmelding gecommuniceerd.

2.4 Het gebruik van verdovende middelen tijdens de activiteiten is niet toegestaan en kan leiden tot onmiddellijke ontzegging van de toegang tot de activiteit zonder restitutie van de kosten van reeds aangeschafte tickets.

2.5 De deelnemer/vrijwilliger/medewerker dient de eigendommen van andere deelnemers en begeleiders te respecteren en hier zorgvuldig mee om te gaan.

2.6 De deelnemer/vrijwilliger/medewerker dient respect te tonen voor andere deelnemers en begeleiders tijdens de activiteiten en dient hun instructies op te volgen.

2.7 Indien de deelnemer/vrijwilliger/medewerker zich tijdens de activiteit ongemakkelijk voelt, dient hij/zij dit te melden aan een begeleider.

2.8 De deelnemer/vrijwilliger/medewerker dient rekening te houden met de gezondheid van andere deelnemers en dient thuis te blijven bij ziekte.

2.9 De deelnemer/vrijwilliger/medewerker dient de privacy en het gevoel van sociale veiligheid van andere deelnemers te respecteren. Indien iemand “NEE” zegt, dient dit gerespecteerd te worden.

Volg ons

3.1 Onverminderd het bepaalde in de artikelen 1.3, 1.6, 2.1, 2.2 en 2.5 sluit Stichting Brabant Maatjes alle aansprakelijkheid uit voor eventuele schade voortvloeiend uit de levering van diensten en/of producten door Stichting Brabant Maatjes, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld.

3.2 Stichting Brabant Maatjes vergoedt geen indirecte schade, zoals bedrijfsschade, verlies van inkomsten, gederfde winst en andere soortgelijke schade, ongeacht de oorzaak daarvan.

3.3 Mocht Stichting Brabant Maatjes desondanks aansprakelijk worden gesteld, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat de deelnemer heeft betaald voor de betreffende dienst of product. Deze beperking geldt eveneens indien een rechter of andere bevoegde instantie Stichting Brabant Maatjes aansprakelijk stelt.

Volg ons

4.1 Stichting Brabant Maatjes behoudt te allen tijde alle rechten op door haar gemaakte plannen, documenten, afbeeldingen, tekeningen, programmatuur en/of de hierop betrekking hebbende informatie.

4.2 Deze genoemde zaken mogen zonder schriftelijke toestemming van Stichting Brabant Maatjes noch geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd, noch aan derden worden getoond, ter hand gesteld of op andere wijze worden bekend gemaakt, noch door deelnemers worden gebruikt of ter beschikking worden gesteld anders dan voor het doel, waarvoor ze door Brabant Maatjes verstrekt zijn.

4.3 Alle intellectuele eigendomsrechten van door Stichting Brabant Maatjes verstrekte materialen, zoals rapporten, documenten, ontwerpen, etc., blijven eigendom van de stichting. Het is de opdrachtgever niet toegestaan om deze materialen te kopiëren, verspreiden of voor commerciële doeleinden te gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Stichting Brabant Maatjes.

Volg ons

5.1 De tickets zijn het eigendom van de organisator, Stichting Brabant Maatjes, en verlenen de houder het recht om de activiteit bij te wonen op de vermelde datum.

5.2 Stichting Brabant Maatjes behoudt zich het recht voor om een maximum aantal tickets per persoon voor een activiteit in te stellen.

5.3 Door een ticket te kopen stemt u in met deze voorwaarden en begrijpt u dat er geen restitutie mogelijk is.

5.4 De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het behoud van het ticket, en Stichting Brabant Maatjes zal geen restitutie verlenen voor de kosten van het ticket bij verlies of misbruik.

5.5 Er wordt geen restitutie verleend voor het niet gebruikmaken van een geldig ticket.

5.6 Toegang tot de activiteit wordt uitsluitend verleend op vertoon van een geldig ticket. Personen die deelnemen aan een activiteit kunnen worden verzocht hun legitimatie te tonen om hun leeftijd te controleren.

5.7 Alleen de aanschaf via de Ticketshop van Stichting Brabant Maatjes garandeert de geldigheid van het ticket.

5.8 Indien een activiteit door de organisatie van Brabant Maatjes wordt geannuleerd, worden de kosten van het ticket gerestitueerd.

Volg ons

6.1 De deelnemer is verplicht een eigen bijdrage te voldoen voor zijn/haar deelname aan de activiteiten van Stichting Brabant Maatjes. Deze eigen bijdrage omvat zowel de kosten die verband houden met de organisatie van de activiteit zoals uiteengezet in artikel 5.2, als de operationele kosten zoals beschreven in artikel 5.3, onder de noemer ‘Servicekosten’.

6.2 De kosten die voortvloeien uit de organisatie van activiteiten door Stichting Brabant Maatjes en die worden doorberekend in de eigen bijdrage, omvatten onder andere aanbetalingen voor externe locaties, huur van ruimtes, consumpties en soortgelijke uitgaven.

6.3 De servicekosten omvatten de operationele kosten van Stichting Brabant Maatjes. Deze omvatten onder andere kosten voor websiteonderhoud, hosting van de website, sociale media-activiteiten, verzekeringen, bankkosten, administratie, boekhouding, evenals vergoedingen voor vrijwilligers, waaronder reiskostenvergoedingen en deelnamekosten aan de activiteit.

Volg ons

7.1 In geval van een vrijwilligers- of onkostenvergoeding, maar de vrijwilliger niet in staat is om aan zijn/haar inzetbaarheidseis te voldoen of zijn/haar werkzaamheden uit te voeren, behoudt de organisatie het recht om de vrijwilligersvergoeding gedurende die periode niet toe te kennen. Dit recht geldt ook indien een activiteit wordt geannuleerd, waardoor de vrijwilliger niet kan worden ingezet.

7.2 Vrijwilligers hebben recht op een vergoeding van reiskosten, alsmede op gratis deelname aan activiteiten, zoals vermeld in artikel 5.3.

7.3 Er wordt geen vrijwilligersvergoeding verstrekt.

Volg ons

8.1 Bij annulering van de activiteit door de opdrachtgever binnen 30 dagen voor de geplande datum, is de opdrachtgever verplicht om 50% van het totale factuurbedrag te betalen. Bij annulering binnen 14 dagen voor de geplande datum wordt het volledige factuurbedrag in rekening gebracht.

8.2 Stichting Brabant Maatjes is niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte, incidentele, speciale of gevolgschade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van de activiteit, tenzij er sprake is van opzet of grove nalatigheid.

8.3 Stichting Brabant Maatjes is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor enige vertraging, schade, kosten of tekortkomingen als gevolg van overmachtssituaties. Onder overmacht vallen onder andere natuurrampen, brand, stakingen, pandemieën, technische storingen of andere onvoorziene omstandigheden die buiten de controle van de organisatie liggen.

8.4 In geval van een geschil tussen partijen met betrekking tot een overeenkomst, zullen zij eerst trachten het geschil in onderling overleg op te lossen. Indien dit niet slaagt, zal het geschil worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank in het arrondissement waar Stichting Brabant Maatjes gevestigd is. Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.

Volg ons

9.1 Stichting Brabant Maatjes behoudt zich het recht voor om de algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Eventuele wijzigingen zullen worden gepubliceerd op de website.

9.2 Indien een wijziging of aanvulling in de Algemene Voorwaarden een significante invloed heeft op de rechten of verplichtingen van reeds aangemelde deelnemers voor een activiteit, zal de organisator de betreffende deelnemers hiervan in kennis stellen.

9.3 Door het bezoeken van een activiteit, het aanschaffen van een ticket of het afnemen van producten en/of diensten via de website na een wijziging of aanvulling van de algemene voorwaarden, aanvaardt de bezoeker onherroepelijk de gewijzigde of aangevulde algemene voorwaarden.

Volg ons

10.1 In geval van enige gebreken met betrekking tot uw aankoop, verzoeken wij u ons hierover zo spoedig mogelijk te informeren. U dient uw klacht schriftelijk in te dienen, doch in ieder geval uiterlijk binnen 7 dagen na ontvangst van uw bestelling. Indien er sprake is van een verborgen gebrek, dient u ons hiervan binnen 7 dagen na ontdekking op de hoogte te stellen.

10.2 Indien u van mening bent dat uw aankoop niet voldoet aan de overeenkomst, heeft u het recht om een klacht in te dienen. Het is echter belangrijk op te merken dat dergelijke vorderingen en verweermiddelen na verloop van 1 jaar na ontvangst van uw bestelling verjaren.